Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Đáp] Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

  • A. Đều có sự xúc tác của enzyme ADN polymeraza.
  • B. Đều có sự hình thành các đoạn Okazaki.
  • C. Đều theo nguyên tắc bổ sung.
  • D. Đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN.

Giải đáp

Đáp án đúng là (C).

Quá trình nhân đôi ADNquá trình phiên mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, tức là A liên kết với T hoặc U, G liên kết với X.

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN, trong khi quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên một đoạn của phân tử ADN, là đoạn gen quy định tính trạng cần biểu hiện.

Quá trình nhân đôi ADN có sự xúc tác của enzyme ADN polimeraza, trong khi quá trình phiên mã có sự xúc tác của enzyme ARN polimeraza.

Quá trình nhân đôi ADN có sự hình thành các đoạn Okazaki, trong khi quá trình phiên mã không có sự hình thành các đoạn Okazaki.

Vậy, đáp án đúng là (C).

Giải thích chi tiết

  • Quá trình nhân đôi ADN là quá trình sao chép phân tử ADN, tạo ra hai phân tử ADN con giống hệt nhau với phân tử ADN mẹ. Quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, tức là A liên kết với T hoặc U, G liên kết với X.
  • Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ khuôn mẫu ADN. Quá trình này cũng diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, tức là A liên kết với T hoặc U, G liên kết với X.
>>  Tôi chỉ biết một điều là Tôi không biết gì cả là câu nói của nhà triết học nào?

Vì vậy, cả hai quá trình này đều có điểm giống nhau là theo nguyên tắc bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247